ปรัชญา

"ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยสู่สากล"

 

วิสัยทัศน์

"องค์กรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย สู่สากล"

 

พันธกิจ

         1. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น

             และชุมชนเมือง

         2. ส่งเสริมการเรียนรู้ สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าจากทุน

             ทางวัฒนธรรม

         3. ส่งเสริม ประกาศเกียรติคุณและเป็นแหล่งเรียนรู้

             การสร้างผลงานและองค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

         4. น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การพัฒนาเยาวชน

         5. สนับสนุนการบริหารหน่วยงานและการบริการ

             ด้านศิลปะและวัฒนธรรม