ปรัชญา

"ทำนุบำรุง ส่งเสริม สร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม"

 

วิสัยทัศน์

"หน่วยงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุนศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โดยความร่วมมือกับเครือข่ายวัฒนธรรม"

 

พันธกิจ

      1. อนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรมเนียม ประเพณีและศาสนา

      2. ส่งเสริม สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม

      3. ร่วมมือเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและท้องถิ่น
    
      4. ฟื้นฟูมรดกภูมิปัญญาไทย
  
      5. บริหารจัดการงานด้านวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

ค่านิยมองค์กร BEST CRU

"สานสัมพันธไมตรี มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร"

 

สมรรถนะหลักของหน่วยงาน

     1. ส่งเสริมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญศาสนพิธี

     2. สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและศาสนาอย่างเข้มแข็งและหลากหลาย

     3. ส่งเสริมการเรียนรู้จากทุนทางวัฒนธรรม

     4. ส่งเสริมการเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานด้านสิลปวัฒนธรรมเป็นมาตรฐานระดับชาติ

     5. สร้างความร่วมมือด้านเครือข่ายวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอก

 

วัฒนธรรมองค์กร

“รับผิดชอบหน้าที่  มีจิตสาธารณะ”

 

เอกลักษณ์ของหน่วยงาน

“มีเครือข่ายวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”