สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เริ่มก่อตั้งเป็นหน่วยงานในสถาบันเมื่อปีพุทธศักราช 2518 ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ของวิทยาลัยครูจันทรเกษม เนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครูฉบับแรก กำหนดให้วิทยาลัยครูมีหน้าที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและมีชื่อหน่วยงานว่า “ศูนย์ประเคราะห์ทางวัฒนธรรมวิทยาลัยครูจันทรเกษม”

          พุทธศักราช 2521 กองวัฒนธรรม กรมการศาสนา ได้ขยายงานโดยจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นหน่วยงานใหม่ มีฐานะเทียบเท่ากรม ชื่อว่า สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติและยกฐานะศูนย์ประเคราะห์ทางวัฒนธรรมวิทยาลัยครูจันทรเกษมเป็นศูนย์วัฒนธรรม

           พุทธศักราช 2527 อธิบดีกรมการฝึกหัดครู นายเดโช สวนานนท์ ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

พุทธศักราช 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ในมาตรา 7 ให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์หลายประการ ประการหนึ่ง คือ “การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม”

           พุทธศักราช 2548 ( 1 มีนาคม 2548 ) กระทรวงศึกษาธิการประกาศแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมให้สำนักศิลปวัฒนธรรมเป็น“สำนักศิลปะและวัฒนธรรม”

           (หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือเนื่องจากได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย  สถาบันราชภัฏโดยประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนพระราชบัญญัติ      สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และโดยที่มาตรา11วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547บัญญัติให้การจัดตั้งการรวมและการยุบเลิกสำนักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สำนัก วิทยาลัย ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้ทำเป็นกฎกระทรวงจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้  )

ผู้บริหารของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

  1. นางอุทัยวรรณ                            ศิริสาคร        (พ.ศ. 2521 – พ.ศ. 2526)

  2. รองศาสตราจารย์ธนู                   บุณยรัตพันธ์  (พ.ศ. 2527 – พ.ศ. 2537)

  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา        ศกุนสิงห์       (พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2541)

  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชินวรรณ       ยศภัทรพงศ์   (พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2544)

  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งทิพย์          พุ่มดนตรี       (พ.ศ. 2544 – 8 มี.ค. พ.ศ. 2548)

  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งทิพย์          พุ่มดนตรี       (9 มี.ค. พ.ศ. 2548 – 8  มี.ค. พ.ศ. 2552)

  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งทิพย์          พุ่มดนตรี       (9 มี.ค. พ.ศ. 2552 – 8 มี.ค. พ.ศ. 2556)

  8. นางกุลชไม                                  สืบฟัก           (8 มี.ค. พ.ศ. 2556 – 8 มี.ค. พ.ศ. 2560)

  9. นางกุลชไม                                  สืบฟัก           (9 มี.ค. พ.ศ. 2560 – 8 มี.ค. พ.ศ. 2564)

  10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพัชร   สายเสนา       (9 มี.ค. พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน)