ประกาศผู้ได้รับรางวัลเพชรสยามและบุคคลดีเด่น ประจำปี 2563
 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ขอเชิญชวนเข้าร่วม "งานสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2562

 ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการเทศน์มหาชาติ" 
 ขอเชิญเข้าร่วม "การอบรมมารยาทไทย งามอย่างไทย"
 ขอเชิญ เข้าร่วม "การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศาสนพิธี"
เชิญร่วมงาน "จันทรเกษม สืบสาน เทศกาลลอยกระทง"
เชิญร่วมงานถนนวัฒนธรรม ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

 

 

ปฏิทิน

https://forms.gle/ocmQMswjjdaK971Z8

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กิจกรรมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)

กิจกรรม คำสั่ง กำหนดการ ภาพกิจกรรม ใบลงนาม ผลประเมิน
๑. ธรรมะรับอรุณ ปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ ๑.๑ ๑.๒

ครั้งที่ ๑

ครั้งที่ ๒

ครั้งที่ ๓

ครั้งที่ ๔

ครั้งที่ ๕

ครั้งที่ ๖

ครั้งที่ ๗

ครั้งที่ ๘

ครั้งที่ ๑

ครั้งที่ ๒

ครั้งที่ ๓

ครั้งที่ ๔

ครั้งที่ ๕

ครั้งที่ ๖

ครั้งที่ ๗

ครั้งที่ ๘

๑.๕
๒ อบรมเชิงปฏิบัติการ "บุคลากรด้านศาสนพิธี" ครั้งที่ ๓ ๑.๑ ๑.๒

๑.๓

๑.๔ ๑.๕
๓. พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ ๑.๑ ๑.๒

๑.๓

๑.๔ ๑.๕
๔. เทศน์มหาชาติ ๑.๑ ๑.๒

๑.๓

๑.๔ ๑.๕
๕. จันทรเกษมสืบสาน เทศกาลลอยกระทง ๑.๑ ๑.๒

๑.๓

๑.๔ ๑.๕
๖. อบรมมารยาทไทย งามอย่างไทย ๑.๑ ๑.๒

๑.๓

๑.๔ ๑.๕
๗. ธรรมะรับอรุณ ปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ ๑.๑ ๑.๒

ครั้งที่ ๑

ครั้งที่ ๒

ครั้งที่ ๓

ครั้งที่ ๔

ครั้งที่ ๕

ครั้งที่ ๖

ครั้งที่ ๗

ครั้งที่ ๘

ครั้งที่ ๑

ครั้งที่ ๒

ครั้งที่ ๓

ครั้งที่ ๔

ครั้งที่ ๕

ครั้งที่ ๖

ครั้งที่ ๗

ครั้งที่ ๘

๑.๕
 ๘. โครงการส่งเสริมความรักสามาัคคี ๑.๑  ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔   ๑.๕

             สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงานถนนวัฒนธรรม ครั้งที่ ๕

ถนนวัฒนธรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาอาหาร จันทรเกษมสืบสาน ประกวด "ห่อหมก" โดยเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขัน ตั้งแต่บัดนี้ - ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒

      ดาวโหลดเกณฑ์การแข่งขัน และใบสมัคร

 

กิจกรรมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

 กิจกรรม คำสั่ง กำหนดการ ภาพถ่าย ใบลงชื่อ ผลประเมิน
๑.ธรรมะรับอรุณ เทอม ๑/๖๑  ๑.๑ ๑.๒  ๑.๓  ๑.๔  ๑.๕ 
๒.พิธีเทศน์มหาชาติ   ๒.๑ ๒.๒  ๒.๓  ๒.๔  ๒.๕ 
๓.พิธีกฐินสามัคคี   ๓.๑ ๓.๒  ๓.๓  ๓.๔  ๓.๕ 
๔.ประเพณีลอยกระทง   ๔.๑ ๔.๒  ๔.๓ ๔.๔  ๔.๕ 
๕.พิธีเคารพธงชาติ   ๕.๑ ๕.๒  ๕.๓  ๕.๔  ๕.๕ 
๖.พิธีทำบุญปีใหม่   ๖.๑ ๖.๒  ๖.๓  ๖.๔  ๖.๕ 
๗.ธรรมะรับอรุณ เทอม ๒/๖๑   ๗.๑ ๗.๒  ๗.๓  ๗.๔  ๗.๕ 
๘.สงกรานต์สืบสานประเพณีไทย   ๘.๑ ๘.๒  ๘.๓ ๘.๔  ๘.๕
๙.ถนนวัฒนธรรม   ๙.๑ ๙.๒ ๙.๓ ๙.๔ ๙.๕
๑๐.พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ๑๐.๐ ๑๐.๒ ๑๐.๓ ๑๐.๔ ๑๐.๕
๑๑.พิธีเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ ๑๑.๑ ๑๑.๒ ๑๑.๓ ๑๑.๔ ๑๑.๕
๑๒.พิธีเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา ๑๒.๑ ๑๒.๒ ๑๒.๓ ๑๒.๔ ๑๒.๕
๑๓.พิธีทำบุญวันสถาปนา ๑๓.๑ ๑๓.๒ ๑๓.๓ ๑๓.๔ ๑๓.๕
๑๔.พิธีเชิดชูเกียรติเพชรสยาม ๑๔.๑ ๑๔.๒ ๑๔.๓ ๑๔.๔ ๑๔.๕
Joomla Extensions