27-08-64 ประกาศผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลเพชรสยาม และบุคคลดีเด่น ครั้งที่ 27
ประจำปีพุทธศักราช 2564

02-07-64 คู่มือการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลคนดีศรีจันทรเกษม ประจำปี 2564
01-06-64 ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 17)
18-05-64 ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาภาคนอกเวลาราชการที่ลงเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 3/2563
12-05-64 การรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาภาคปกติปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 5 ปี ชั้นปีที่ 5
11-05-64 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง (ฉบับที่ 2)
03-05-64 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
02-05-64 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562