สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงานถนนวัฒนธรรม ครั้งที่ ๕

ถนนวัฒนธรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาอาหาร จันทรเกษมสืบสาน ประกวด "ห่อหมก" โดยเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขัน ตั้งแต่บัดนี้ - ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒

      ดาวโหลดเกณฑ์การแข่งขัน และใบสมัคร