ปรัชญา

ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยสู่สากล

วิสัยทัศน์

                องค์กรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย สู่สากล

        พันธกิจ

                1.  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และชุมชนเมือง

                2.  ส่งเสริมการเรียนรู้ สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าจากทุนทางวัฒนธรรม

                3.  ส่งเสริม ประกาศเกียรติคุณและเป็นแหล่งเรียนรู้ การสร้างผลงานและองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

                4.  น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การพัฒนาเยาวชน

                5.  สนับสนุนการบริหารหน่วยงานและการบริการด้านศิลปะและวัฒนธรรม

        วัตถุประสงค์

1.    เพื่อให้บุคลากร นักศึกษาและประชาชน ร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานความเป็นไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเมือง

2.     เพื่อให้บุคลากร นักศึกษาและประชาชน สามารถเพิ่มมูลค่าจากทุนทางวัฒนธรรม

3.     เพื่อให้เครือข่ายวัฒนธรรมร่วมกันส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย 

            นโยบายผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางกุลชไม  สืบฟัก (มีนาคม 2560)

                1.  สร้างเสริมภูมิปัญญา

                 2. รักษาสมบัติทางวัฒนธรรม

                 3. คืนความเป็นไทยแก่ชุมชนเพื่อนำสู่สากล

 

Joomla Extensions