ปรัชญา

ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยสู่สากล

วิสัยทัศน์

                องค์กรความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ

        พันธกิจ

                1.  อนุรักษ์ สืบสานงานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

                2.  ส่งเสริม สนับสนุนให้มีห้องนิทรรศการหมุนเวียนด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย

                3.  สร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและนานาชาติ

                4.  เป็นแหล่งจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

                5.  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยทั้งภายในและระดับนานาชาติ

        วัตถุประสงค์

1.     เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร เยาวชนและบุคคลทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจในคุณค่า      ของศิลปะและวัฒนธรรมไทย

2.     เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย

3.     เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศ    และระดับนานาชาติ

4.     เพื่อบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมไทยกับการเรียนการสอนและกิจกรรมของนักศึกษา

5.     เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย

 

 

Joomla Extensions