สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เริ่มก่อตั้งเป็นหน่วยงานในสถาบันเมื่อปีพุทธศักราช 2518 ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ของวิทยาลัยครูจันทรเกษม เนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครูฉบับแรก กำหนดให้วิทยาลัยครูมีหน้าที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและมีชื่อหน่วยงานว่า “ศูนย์ประเคราะห์ทางวัฒนธรรมวิทยาลัยครูจันทรเกษม”

          พุทธศักราช 2521 กองวัฒนธรรม กรมการศาสนา ได้ขยายงานโดยจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นหน่วยงานใหม่ มีฐานะเทียบเท่ากรม ชื่อว่า สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติและยกฐานะศูนย์ประเคราะห์ทางวัฒนธรรมวิทยาลัยครูจันทรเกษมเป็นศูนย์วัฒนธรรม

พุทธศักราช 2527 อธิบดีกรมการฝึกหัดครู นายเดโช สวนานนท์ ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

พุทธศักราช 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ในมาตรา 7 ให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์หลายประการ ประการหนึ่ง คือ “การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม”

พุทธศักราช 2548 ( 1 มีนาคม 2548 ) กระทรวงศึกษาธิการประกาศแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมให้สำนักศิลปวัฒนธรรมเป็นสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

( หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือเนื่องจากได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย  สถาบันราชภัฏโดยประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.. 2547 แทนพระราชบัญญัติ      สถาบันราชภัฏ พ.. 2538 และโดยที่มาตรา11วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.. 2547บัญญัติให้การจัดตั้งการรวมและการยุบเลิกสำนักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สำนัก วิทยาลัย ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้ทำเป็นกฎกระทรวงจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้  )

ผู้บริหารของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

                   1. นางอุทัยวรรณ                          ศิริสาคร                   ( .. 2521 .. 2526 )

                   2. รองศาสตราจารย์ธนู                   บุณยรัตพันธ์    (.. 2527 .. 2537 )

                   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา ศกุนสิงห์        ( .. 2538 .. 2541 )

                   4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชินวรรณ         ยศภัทรพงศ์     ( .. 2541 .. 2544 )

                   5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งทิพย์  พุ่มดนตรี        ( .. 2544-8 มีนาคม พ.. 2548 )

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งทิพย์  พุ่มดนตรี        ( 9 มีนาคม พ.. 2548 - 8 มีนาคม พ.ศ. 2552 )

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งทิพย์  พุ่มดนตรี        ( 9 มีนาคม พ.. 2552 - 8 มีนาคม พ.ศ. 2556 )

                   8. นางกุลชไม                     สืบฟัก           ( 8 มีนาคม พ.ศ. 2556 – 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 )

 

                   9. นางกุลชไม                     สืบฟัก           (9มีนาคม พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน )

Joomla Extensions