64.12.17 พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดกล่าวสุนทรพจน์
64.12.14 พิธีเชิดชูเกียรติบุคคล "เพชรสยาม" "บุคคลดีเด่น" และ "คนดีศรีจันทรเกษม"
64.07.23 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก
64.07.22 ประชุมคณะกรรมการบริหารจำสำนัก
64.05.13 ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
64.04.09 สงกรานต์
64.04.05 ประชุมเตรียมงานสงกรานต์
2564.03.29 อบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรมและจริยธรรม 
 2563.12.9,16 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศาสนพิธี ครั้งที่ 5
63.11.29 โครงการอบรมมารยาทไทย งามอย่างไทย
2563.11.25 เทศน์มหาชาติ 
2563.11.17 พิธีถวายผ้ากฐิน
 2563.09.28 พิธีเชิดชูเกียรติบุคคลเพชรสยาม บุคคลดีเด่น และคนดีศรีจันทรเกษม ครั้งที่ 26
2563.09.09 ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา 80 ปี 
2563.08.10 พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2563.02.14 โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ณ โรงเรียนเสนานิคม
2563.01.20 - 02.07 โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี อบรม Youtuber
2563.02.20 โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ปิดการอบรม Youtube
2563.03.05 ธรรมะรับอรุณ ภาคเรียนที่ 2/2562 ครั้งที่ 3
2563.02.20 ธรรมะรับอรุณ ภาคเรียนที่ 2/2562 ครั้งที่ 2
2563.02.06 ธรรมะรับอรุณ ภาคเรียนที่ 2/2562 ครั้งที่ 1 
2562.12.11 มารยาทไทย งามอย่างไทย
2562.11.21 ธรรมะรับอรุณ ภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 8
2562.11.14 ธรรมะรับอรุณ ภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 7
2562.11.11 จันทรเกษมสืบสาน เทศกาลลอยกระทง
 2562.11.07 ธรรมะรับอรุณ ภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 6
2562.10.31 เทศน์มหาชาติ
2562.10.31 ธรรมะรับอรุณ ภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 5
2562.10.17-18 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศาสนพิธี ครั้งที่ 3
2562.10.24 ธรรมะรับอรุณ ภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 4
2562.10.22-23 กฐินพระราชทาน