08-03-65 เสวนาวิชาการ "มาตรฐานท่าบุคคลปฏิบัติงานด้านศาสนพิธี"

07-03-65 รองศาสตราจารย์อรรวรรณ  บรรจงศิลป์ วิทยากรบรรยายเรื่อง

               "การบรรเลงขิม"

07-03-65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสุรีย์  พันธ์แก้ว วิทยากรบรรยายเรื่อง

               "บทบาทสตรีกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม"

03-3-65 กิจกรรมธรรมะรับอรุณออนไลน์ ครั้งที่ 3

24-2-65 กิจกรรมธรรมะรับอรุณออนไลน์ ครั้งที่ 2

23-2-65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญ วิทยากรบรรยายเรื่อง

             "การแกะสลักผักผลไม้"

 

23-2-65 นายอนุกูล ใบไกล วิทยากรบรรยายเรื่อง

            "เส้นทางสู่ศิลปินแห่งชาติกับบทบาทสืบสานความเป็นไทย"

 

22-2-65  เสวนาวิชาการ "การแต่งกายด้วยผ้าไทยในสมัยปัจจุบัน"

 

17-2-65 กิจกรรมธรรมะรับอรุณออนไลน์ ครั้งที่ ๑

15-2-65 นางวรรณี ชัชวาลทิพากร วิทยากรบรรยายเรื่อง "การถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือ"

15-2-65 พระสุธีวชิรปฏิภาณ (วีรพล วีรญาโณ ป.ธ.3) วิทยากรบรรยายเรื่อง "วันมาฆบูชา"

 11-2-65 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล

              วิทยากรบรรยายเรื่อง "เพลงไทยเดิม/ดนตรีไทย"

11-2-65 ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ วิทยากร บรรยายเรื่อง "วัดพระราชทานนามราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์"

2-2-65 คู่มือการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "เพชรสยาม" และ

           "บุคคลดีเด่น" ประจำปี 2565

27-08-64 ประกาศผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลเพชรสยาม และบุคคลดีเด่น ครั้งที่ 27
ประจำปีพุทธศักราช 2564

02-07-64 คู่มือการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลคนดีศรีจันทรเกษม ประจำปี 2564
01-06-64 ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 17)
18-05-64 ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาภาคนอกเวลาราชการที่ลงเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 3/2563
12-05-64 การรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาภาคปกติปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 5 ปี ชั้นปีที่ 5
11-05-64 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง (ฉบับที่ 2)
03-05-64 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
02-05-64 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562